BRUSAND TOGSTASJON //
BRUSAND TRAIN STATION

Arkiv
Archive

Presse Dekning
Press Coverage
Om Oss
About Us
Teknisk data
Technical data
 


Du er kunstner og det betyr: Du gjør det ikke for pengene. Det er det mange tror. Det er en god unnskyldning for å ikke betale deg for alle de tingene du gjør. Så det som skjer, er at du som kunstner plasserer pengene dine i prosjekter andre vil vise i museet sitt, i kunsthallen sin, i visningsrommet eller i galleri sitt. Altså er du en investor. Du gir lån ingen betaler tilbake. Du tar økonomiske sjanser. Du spekulerer i deg selv som kunstneriske aktiviteten din.” (Dieter Lesage)

“Hard Work” er en nettverk-utsilling, som viser arbeider av billedkunstnere med akademisk bakgrunn fra Goldsmiths College, London og Fiuni, Stavanger. Utstillingen har “strev” eller “arbeid” som sentrale tema.

Tom Boswell viser vakre malerier av arbeidere ved Britiske jernbernverk. Hans tunge og strevsomme arbeid foran lerretene er slik som jernbernverkers tunge arbeid. De vedlikeholder jernbanelinjene og han lager malerier. Bør de ha de lik lønn?

Anne Louise Stangeland tilby noen av hennes mystisk fotografier, at hun har laget I løpet av hennes “fritidsaktiviteter”. På toget, på cruise, sitter i sola. Disse “fritidsaktiviteter” ble hennes arbeide, fordi hun alltid fotografier. Tar hun noen gang fri?

På jobben som kontormedarbeider, skaper Maisie James sine innviklede tegninger. En kunne mene at hun allerede har fått penger for å lage disse tegningene, hun har tross alt fått omtrent 70kr per timer i lønn. Men kanskje de er verdt mer av det?

Matthew Denniss lager også innviklede tegninger. Fordi han lager dem av felt-pen kan han ikke slappe av! Det er ingen mulighet for feil fordi en slipp med penen mener at hele tegning må kastet og han må begynne igjen. Han tegner gjennstandene fra menns fritidsaktiviteter: flipperspill, veteran biler og glamorouser kvinner.

Jan Kjetil Bjørheim lager kunst som handler om hva han ser. Noen ganger er det sensuell, noen ganger leken. Alltid med mange lag og mange farger. Hva er du villig til å betale for hans stadige vaktsomhet og forsiktige observasjon av de rom vi deler?

Elizabeth Crofts intense fotografier og installeringer kommer fra omfattende forsikning. De er destillering. Lik fin vin, er de produsert av de fineste ingredienser og er et result av lange modningsprosesser. Er en av disse fotograferiene verdt mer av en flaske av den berømte burgunder vin Romane Conti?

En mann vokste opp på landet. Han reiste fra landet, for å utdanne seg som kunstner, i byen. Etterpå reiste han fra byen for å utdanne seg som kunstner i en storer by, i et annet landt. Derreter kom han tilbake til tettstedet sitt. Da møte han en bonde som spurte wilket yrke han har. Mannen svarte at han var kunstner. Bonden spurte: “En kunstner? Er det penger i det?” “Nei” svarte kunstneren, “men, det er strevsommt arbeide.”

Hva er verdt av disse kunstnerers utdenning og strevsommt arbeide? Komm til Brusand Togstasjon, bestemme for deg selv og gi bud. Høyest bud (over minimum pris) vinner! Auksjonen begynner på åpeningen søndag 2 desember og skal slutte søndag 23.desember.
  ”You are an artist and that means: You don’t do it for the money. This is true for many. This is a good excuse to not pay you for all the things you do. So what happens, is that you as artist put money into your projects so that others will see your work in their museum, in their kunsthalle in their viewing-room or in their gallery. Also, you are an investor. You give a loan which is not repayed. You take economic chances. You specualte in yourself and your artistic activites.” (Dieter Lesager)

“Hard Work” is a group exhibition, showing and selling work of graduates from Goldsmiths College, London and Fiuni, Stavanger. The exhibition has “labour” as its central theme.

Tom Boswell presents beautiful paintings of British railway workers. His labour in front of the canvas is matched by the physical labour of the maintenance engineers. They maintain the railway system and he makes paintings. Should they have the same hourly rate?

Anne Louise Stangeland offers some of her mysterious photographs made during “leisure activities”. Riding a train, taking a cruise, sitting in the sun. These leisure activities are transformed into labour by her constant production of photographs. Does she ever take any time off?

At work in her temporary office jobs, Maisie James makes intricate drawings. You could argue she’s already been paid to make these drawings once- afterall the job agency paid her £5 per hour to be at the office. But maybe they’re worth more than that.

Matthew Denniss also makes intricate drawings. The production of them in pen allows no space for relaxation. There’s no possiblity of making errors as one slip of the pen means the whole drawing must be thrown away and begun afresh. His subject matter is also the stuff of leisure: pinball machines, rarified objects and glamorous girls.

Jan Kjetil Bjørheim makes work that responds to what he sees. Sometimes sensual. Sometimes playful. Always multi-layered and multi-coloured. What are you prepared to pay in return for his constant vigilence and close observation of the spaces we share?

Elizabeth Croft’s intense photographs and installations are the result of extensive research. They are distillations. Like fine wine they are produced from the finest ingredients and are the result of a long maturation process. Is one of these photographs worth more than a bottle of the renowned burgundy Romane Conti?

A man grew up in the country. He left the country, to train as an artist, in the city. He left the city to train as an artist in a bigger city in another country. He came back to his village. He met a farmer, who asked him what he did. The man replied that he was an artist. The famer asked: “An artist? Is there money in that then?” “No” replied the artist, “but it is hard work”.

What is the value of these artists’ training and hard work? Come to Brusand Railway Station, decide for yourself and place your bid. The highest bid (above the reserve price) gets the work. The bidding will start at the opening event on Sunday 2nd December and will close on Sunday 23rd December.